Projecten
Landschapsontwerp Vechtpark Hardenberg

VECHTPARK HARDENBERG

 

In opdracht van Waterschap Vechtstromen en Gemeente Hardenberg heb ik, samen met collega's van Royal HaskoningDHV, het ontwerp gemaakt en het interactieve ontwerpproces geleid voor diverse onderdelen van het Vechtpark Hardenberg.

 

Het Vechtpark bestaat uit de uiterwaarden van de Vecht grenzend aan Hardenberg. Om te zorgen dat het Vechtpark weer echt van de bewoners van Hardenberg wordt, heeft het ontwerpproces met bewoners en belanghebbenden veel aandacht gekregen.

Met het Vechtpark wordt er ruimte voor hoogwater gecreëerd in de uiterwaarden, worden de uiterwaarden toegankelijker voor de recreant en krijgt de natuur een impuls.

Het ontwerp omvat natuurinrichting, ontsluiting(m.n. via de dijken), een evenemententerrein, hoogwaterberging inclusief bijbehorende waterkeringen, park en recreatieve functies.

In het project is samengewerkt met kunstenaars.

landschapsarchitectuur oude bornschebeek

OUDE BORNSCHEBEEK

 

De Oude Bornschebeek is door Waterschap Vechtstromen heringericht om te voldoen aan de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water.

 

Samen met een ecologe van Royal HaskoningDHV heb ik het ontwerp gemaakt, waarbij we gebruik hebben gemaakt van het 'Building with nature' principe: we hebben met minimale ingrepen een goede uitgangspositie gecreëerd waarmee de beek zelf het landschap kan gaan vormen.

In twee maanden tijd hebben we een schetsontwerp gemaakt dat voldoet aan de gestelde eisen, zeer positief is ontvangen door de bewoners en met een uitvoeringsbudget waarmee een veel groter deel van de beek kan worden aangepakt dan in eerste instantie was geraamd.

Het ontwerp voorziet in een natuurlijker beek met afwisselende oeverbeplanting passend in het hoeven-, maten- en flierenlandschap, versterken

van zichtlijnen en inpassing van

aanliggende projecten zoals realisatie van een nieuwe golfbaan.

 

Advies landschap Maasdijk

LANDSCHAPSADVIES MAASDIJK

 

Het 'Pleidooi voor de Maasdijk' is een landschapsadvies voor één van de oudste dijken in Zuid-Holland, die in 2015 zijn waterstaatskundige functie verloor.

 

De dijk heeft grote historische en landschappelijke waarde als voormalige zeedijk en als structurerend element in de landschapsvorming. Het landschapsadvies heb ik opgesteld samen met twee andere landschapsontwerpers, die net als ik een hart hebben voor dijken en dijkenlandschappen.

We hebben een advies opgesteld waarin de landschappelijke betekenis van de Maasdijk centraal staat. Vanuit dit perspectief is aangegeven hoe de Maasdijk - nu deze zijn voornaamste functie verliest - (opnieuw) betekenis kan krijgen.

In de rapportage zijn zowel inhoudelijke als procesmatige aanbevelingen gedaan.

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland.